DAMIAN WU 

B   I   O

BIO

OBRAZY TOŻSAMOŚCI

 

W tym projekcie wychodzę od stwierdzenia, że fotografia to narzędzie do utrwalania wspomnień. Zgromadziłem ich 10 000 w formie cyfrowej.

 

Na ich podstawie staram się zrozumieć, co tak naprawdę sprawia, że fotografie mają silny wpływ na percepcje siebie samego.

 

Tożsamość kształtowana jest przez wiele czynników, takich jak doświadczenia, relacje społeczne czy wpływy kulturowe. To ważny aspekt naszego istnienia. Jest to ciągły proces, który ewoluuje wraz ze zmieniającym się kontekstem życia, kształtując sposób, w jaki postrzegamy świat, innych oraz siebie. Co więcej, tożsamość wiąże się z naszym indywidualnym sposobem konstruowania i rekonstruowania wspomnień, które nie zawsze odzwierciedlają obiektywną rzeczywistość.

 

Ten projekt  ukazuje ciągły przepływ wynikający z nawarstwienia wspomnień fotograficznych zredukowanych do 1% widzialności, które tworzą narrację, rozwijają się i ewoluują w czasie. Obraz wykracza poza pierwotny zapis. Projekt ten pozwala spojrzeć na tożsamość, przekraczając granice realizmu, uzupełniającej poznanie.

Przedstawiona perspektywa zachęca do różnorodności doświadczeń. Projekt ten powstał z myślą inspiracji do odkrywania nowych płaszczyzn fotograficzności, zapraszając widza do odnalezienia żywiołu dzikości formy.

 

Fotografie mogą funkcjonować na wielu poziomach naszego doświadczania.

Siła fotografii żyje w zdolności przekraczania tego, co widzialne.

 

Czas trwania 60 minut, rok 2020.

IDENTITY PICTURE

 

In this project, I would like to start by saying that photography is a tool for the recording of memories. I have digitized 10,000 of them.

 

Now, based on them, I am trying to understand what really makes photographs have such a strong impact on self-perception.

 

Identity is shaped by many factors, such as experiences, social relationships and cultural influences. It is an important aspect of our existence. It is an ongoing process that evolves with the changing context of life, shaping the way we see the world, others and ourselves. Identity is also linked to our individual way of constructing and reconstructing memories. These memories do not always reflect objective reality.

 

This project shows the continuous flow resulting from the accumulation of photographic memories, reduced to 1% of visibility, which create a narrative, develop and evolve over time. The image transcends the original recording. This project allows you to look at identity beyond the limits of realism, complementing cognition. The perspective presented encourages a diversity of experience. This project was created to inspire the discovery of new levels of photography, inviting the viewer to find the element of wildness of form.

 

Photographs can work on many levels.

The true power of photography lies in its ability to go beyond what is visible.

 

Duration 60 minutes, year 2020.